4 บลจ. แตะมือคลอดกองทุนบอนด์สู้ศึกดอกเบี้ยเงินฝาก หวังดึงลูกค้าลงทุนเพิ่ม เน้นลงทุนระยะสั้นได้ผลตอบแทนเยี่ยม นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ภาวะตลาดหลักทรัพย์ มีความผันผวนค่อนข้างมาก บริษัทเสนอทางเลือกให้กับผู้ลงทุน โดยการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือน คุ้มครองเงินต้น 1 ( KTFIX3M1 ) อายุโครงการ 3 เดือน เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรภาครัฐในประเทศ ทั้ง 100% ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 3.20% ต่อปี ซึ่งกองทุนนี้เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับค่อนข้างต่ำ และต้องการพักเงินไว้ในระยะสั้นๆ ก่อนที่จะหาโอกาสในการลงทุนต่อไป นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนไม่เสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย

สำหรับแนวโน้มตลาดตราสารหนี้ในประเทศ มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะส่งผลต่อความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกและไทย จึงทำให้เริ่มมีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องมีความเป็นไปได้ลดลง ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องติดตามในช่วงนี้ คือ การเคลื่อนไหวของเงินทุนระหว่างประเทศ ซึ่งเกิดจากความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มประเทศในยุโรป และเริ่มส่งผลต่อสภาพคล่องของสถาบันการเงิน จึงทำให้สถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงกองทุนระหว่างประเทศมีการขายสินทรัพย์ต่างๆ หันไปถือครองสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเพิ่มขึ้น เช่น พันธบัตรรัฐบาล เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ เป็นต้น