นายรวยนำเอกสารปลอมพร้อมด้วยเงิน 5,000 บาท มอบให้นายจน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานทำหน้าที่ช่วยเสมียนทะเบียนยานพาหนะ เพื่อให้จัดการจดทะเบียนรถยนต์ให้ นายจนรับเอกสารปลอมกับเงินนั้นไว้ โดยตกลงรับดำเนินการให้ นายรวยมีความผิดฐานให้เงินเจ้าพนักงานเพื่อให้กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ และนายจนมีความผิดฐานรับเงินสำหรับตนเองเพื่อกระทำการโดยมิชอบด้วยหน้าที่อยู่แล้ว นายรวยจึงไม่มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของนายจน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 อีก (ฎ 435/2520)